Herbert Becker : Kurland - Genealogie

                           Kurland
             Libau - Mitau - Windau - Goldingen -                                          Bauske - Grobin  - Tuckum  - Hasenpoth                      
- Deutschbaltische Kaufleute im 17.- 19. Jh. -                  

Übersicht / Links

           Jacob Joachim Tode

* Libau 1795, V.: > Jacob T. (IV);
seit etwa 1806 Zögling des > Waisenhauses,
um 1815 Handlungscommis
   (wohnte bei > Peter Emanuel Laurentz-Mester),
1816 Blaue Garde,
1819 Bürger,
1829-37 Stadtältester,
1831 Kfm. 3. Gilde,
1832-37 Direktor des Waisenhauses (s. o.),
zuletzt Stadtbeamter (Leinsaatbraker, Stadtkämmerer),
+ Libau 1845;

oo Libau 1819 Gertruda Helena Lehmann,
     * Libau 1798,
         V.: Michael L., Bäckermeister und Stadtältester Kl. Gilde;
     + Libau 1841.

Übersicht / Links

H.B.